• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญ ภายใต้กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวพื้นเมือง

เมื่อวันที่ 19 - 28 มิถุนายน 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพสินค้

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

 เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์สำนักงานวิทยาเขต พื้นที่ทุ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการอธิการบดี เป็นประธานเปิดกล่าว และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมได้ดำเนิ

อบรมให้ความแก่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งสง

เมื่อวันที่พุธที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาทางศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งสง ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งประกอบด้วย     ผศ.ชไมพร เพ็งมาก ให้ความรู้เกี่ยวการแปรรูปข้าวเกรียบจากผลผลิตทางเกษตร ผศ.ดร.

อบรมแนวทางการพัฒนาและหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการขอ Primary GMP

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 หน่วยงานบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่ให้ความรู้ภายใต้โครงการการอบรมแนวทางการพัฒนาและหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการขอ primary GMP ของชุมชนกะปาง ประจำปีงบประมาณ 2561 แก่สมาชิกกลุ่มชุมชนบ้านกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ นายศุภชัย เทพรักษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง และ อาจารย์สุวิจั

โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และยืดอายุการเก็บรักษาขนมดอกจอก

เมื่อวันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 นำโดย ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมด้วยนายอรรถพล พรหมทอง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ และนางสาวเดือนพตรา จันทร์สุด เจ้าหน้าที่

บริการวิชาการแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์คลองเส


ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินโครงการค่ายอาสา อก.ร่วมใจพัฒนาชุมชน

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินโครงการค่ายอาสา อก.ร่วมใจพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองกก ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ เสียสละเวลาส่วนตนทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและร่วมกันพัฒนาโรงเรียนและชุมชน ให้มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการที่แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป

26 ก.พ. 2561 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ชาติ (วว.)  นำโดย  ดร.ธเนตร เตชะเสน ผอ.สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ดร.พิมพ์พันธ์ ศรีพิพิธ นักพัฒนาธุรกิจอาวุโส และ ผจก.ธนาคารออมสิน (สถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาสินค้าโอทอป ตามนโยบาลรัฐบาล) ได้ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดยคณบดี ผศ.ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มุณีศรี.

จัดบูทประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตรีปากพนัง

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพาพันธ์ 2561 โรงเรียนสตรีปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  ได้จัดกิจกรรมวิชาการ ส.ป.น. ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยได้จัดบูธประชาสัมพันธ์คณะฯ สาธิตวิธีการทำข้าวยำศรีวิชัยจากนักศึกษาภายใต้การดูแลของอาจารย์ผกามาส ปุรินทราภิบาล และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคณะฯ