• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

เกษตรกรกลุ่ม Yong Smart Farmer (YSF) ขอคำปรึกษาคณะฯ อก.

 เมื่อวันศุกร์ที่ 23  พฤศจิกายน 2561 ทางกลุ่มเกษตรกร YSF ได้เข้าพบ ผศ.ว่าที่ ร.ต. ปรีชา มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและคณาจารย์ของคณะฯ เพื่อขอคำปรึกษาในด้านการแปรรูผลผลิตทางการเกษตร (ทุเรียนเทศ กล้วย สละ และเห็ด ) ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและสามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้นาน

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

 

การบรรยายเกี่ยวกับความรู้ของมาตรฐานไทยของอาคารผลิตอาหารตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2559 รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้เชิญ นายศุภชัย เทพรักษ์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอทุ่งสงให้ความรู้เกี่ยวกับอาคารผลิตอาหารตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แก่บุคลากรของคณะฯ ในห้องประชุมคณะฯ  ความรู้ความเข้าใจนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการปรับปรุงอาคารแปรรูปอาหารของคณะฯให้ผ่านการรับรองจากสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 28-30 กันยายน 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัยได้ส่งผลิตภัณฑ์ข้าวพื้นเมืองตรัง

เมื่อวันที่ 28-30 กันยายน 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัยได้ส่งผลิตภัณฑ์ข้าวพื้นเมืองตรังประกอบด้วยคุ้กกี้ข้าวพื้นเมือง โดยผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล ยีสต์ข้าวแดง โดยดร.สายใจ แก้วอ่อน และขนมขบเคี้ยวศรีวิชัย โดยผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น และนายธีระพงษ์ หมวดศรีเข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ในโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชฯ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ ศูนย์การค้าโรบินตรัง จ.ตรัง

ร่วมเสวนามหกรรมข้าวหอมมะลิอีสานใต้

 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมเสวนามหกรรมข้าวหอมมะลิอีสานใต้ ณ เซ็นทรัลพลาซ่า อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ร่วมเสวนาด้วย

กิจกรรมแปรรูปเงาะในน้ำเชื่อม

ในระหว่างวันที่ 11 - 14 กันยายน 2561 นักศึกษา เจ้าหน้าที่และคณาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ได้ร่วมมือกันทำกิจกรรมการแปรรู

วิทยาเขตนครศรีธรรมราชได้จัดโครงการเปิดบ้านราชมงคล Open House

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาเขตนครศรีธรรมราชได้จัดโครงการเปิดบ้านราชมงคล Open House  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดเป็นการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 และเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน ซึ่งคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยได้จัดฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน ได้แ

การแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 11

ระหว่างวันที่ 5 – 11 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้นำ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 “แสงแรกเกมส์ ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา โดยช่วงพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาฯ “แสงแรกเกมส์ ” ในครั้งนี้ จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ด้วยชุดการแสดงที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละคณะฯ  พร้อมด้วยทัพนักกีฬา และเ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ศรีอุบล ทองประดิษฐ์ อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เรื่อง "การศึกษาสูตรปุ๋ยอินทรีย์จากก้อนเห็ดนางฟ้าเหลือทิ้ง" ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 (RMUTNC 10th) ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฏา อ.

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมเรือรัษฏา อ.เมือง จ.ตรัง

เมื่อวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดการประชุมวิชาการระดั