• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

ร่วมเสวนามหกรรมข้าวหอมมะลิอีสานใต้

 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมเสวนามหกรรมข้าวหอมมะลิอีสานใต้ ณ เซ็นทรัลพลาซ่า อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ร่วมเสวนาด้วย

กิจกรรมแปรรูปเงาะในน้ำเชื่อม

ในระหว่างวันที่ 11 - 14 กันยายน 2561 นักศึกษา เจ้าหน้าที่และคณาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ได้ร่วมมือกันทำกิจกรรมการแปรรู

วิทยาเขตนครศรีธรรมราชได้จัดโครงการเปิดบ้านราชมงคล Open House

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาเขตนครศรีธรรมราชได้จัดโครงการเปิดบ้านราชมงคล Open House  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดเป็นการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 และเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน ซึ่งคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยได้จัดฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน ได้แ

การแข่งขันกีฬาภายใน มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 11

ระหว่างวันที่ 5 – 11 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้นำ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 “แสงแรกเกมส์ ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา โดยช่วงพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาฯ “แสงแรกเกมส์ ” ในครั้งนี้ จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ด้วยชุดการแสดงที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละคณะฯ  พร้อมด้วยทัพนักกีฬา และเ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ศรีอุบล ทองประดิษฐ์ อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เรื่อง "การศึกษาสูตรปุ๋ยอินทรีย์จากก้อนเห็ดนางฟ้าเหลือทิ้ง" ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 (RMUTNC 10th) ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฏา อ.

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมเรือรัษฏา อ.เมือง จ.ตรัง

เมื่อวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดการประชุมวิชาการระดั

กิจกรรมทำบุญคณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ทางคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดกิจกรรมทำบุญคณะฯ โดยมี   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในพิธี ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อความเป็นศิริมงคลสำหรับบุคลากร และนักศึกษา ในช่วงเริ่มต้นเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2561

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 30 มิถุนายน  2561 นักศึกษาใหม่คณะอุตสาหกรรมเกษตรประจำปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม ณ วัดควนคลัง และ มัสยิดอันซอรุสซุนนะฮ์ สำหรับนักศึกษามุสลิม ตำบลทุ่งใหญ่   อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาใหม่มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถนำข้อคิดและข้อปฏิบัติที่ได้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ นอกจากนั้นนั

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนากลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจำปีและการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ฝ่ายบริหารและวางแผน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ได้ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนากลย

โครงการพัฒนาอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชนแปรรูปจากขนาบนากแบบยั่งยืน

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชนแปรรูปจากขนาบนากแบบยั่งยืน กิจกรรมที่ 9 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำตาลจาก ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น อาจารย์ประจำสาขาว