คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ที่ตั้ง : เลขที่ 133 ม.5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
หมายเลขโทรศัพท์ : 086-4782887
Website : https://agro-industry.rmutsv.ac.th