ปรัชญา

 • ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ   มีความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะปฏิบัติ  มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ

วิสัยทัศน์

 • มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแบบยั่งยืน

พันธกิจ

 • ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ  เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเกษตร   ตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ
 • ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและตอบสนองความต้องการของสังคมได้
 • ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของท้องถิ่นภาคใต้
 • พัฒนาระบบบริหารและการจัดการโดยหลักธรรมมาภิบาล
 • ทำนุบำรุงศาสนา  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์

 • “เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะปฏิบัติ”

อัตลักษณ์ (นักศึกษา)

 • “บัณฑิตนักปฏิบัติ”

ตัวบ่งชี้เอกลักษณ์ (นักศึกษา)

 • เป็นนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน
 • คิดเป็น ทำเป็น ใช้เป็น

พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม(นักศึกษา)

 • “มีวินัย ซื่อสัตย์ เสียสละ จิตสาธารณะ”

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

 • มีวินัย ซื่อสัตย์ เสียสละ จิตสาธารณะ และภักดีต่อองค์กร 
 • เป็นนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน     
 • คิดเป็น ทำเป็น ใช้เป็น   
 • มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข     
 • เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะการสื่อสารระดับสากล         
 • รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม    
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ ทั้งในบทบาทของผู้นำและผู้ตาม 
 • อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม   
 • มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ