สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร

รศ.ดร.กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา

รศ.ดร.กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา
ประธานหลักสูตร

 ประวัติและผลงาน   

ผศ.ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มุณีศรี
อาจารย์ประจำ
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร

 ประวัติและผลงาน   
jareeporn

ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน
อาจารย์ประจำ

 ประวัติและผลงาน   

Supasit

ผศ.สุภาษิต ชูกลิ่น
อาจารย์ประจำ

 ประวัติและผลงาน   

sriubol

นายศรีอุบล ทองประดิษฐ์
อาจารย์ประจำ

 ประวัติและผลงาน   

ผศ.ดร.สายใจ แก้วอ่อน
อาจารย์ประจำ

ประวัติและผลงาน

ผศ.ณรงค์ชัย  ชูพูล
อาจารย์ประจำ

 ประวัติและผลงาน   

ผศ.ดร.รุ่งทิพย์ จูฑะมงคล
อาจารย์ประจำ

 ประวัติและผลงาน