บริการและสวัสดิการ

​ หอพักนักศึกษาชาย
​ หอพักนักศึกษาหญิง
​ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
​ ประกันอุบัติเหตุ
​ นักศึกษาวิชาทหาร
​ อินเทอร์เน็ต
​ ห้องสมุด
​ ศูนย์การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง