หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2567
คณะอุตสาหกรรมเกษตรเปิดสอน ในสาขานวัตกรรมอาหารและการจัดการ
ประกอบด้วย 2 หลักสูตรได้แก่

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาหารและบริการ
(Bachelor of Science (Food and Service Management)
    
รายละเอียดคลิก 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี                                             
       คุณสมบัติผู้สมัคร

          – สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ทุกแผนการเรียน
          – สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาคหกรรม และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร 2 ปี (เทียบโอน) ปริญญาตรี                                             
       คุณสมบัติผู้สมัคร

         – สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาคหกรรม อาหารและโภชนาการ
และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อาชีพเป้าหมายหลังสำเร็จการศึกษา

  • ผู้ประกอบการ
  • นักจัดการธุรกิจอาหาร
  • โภชนากรในโรงพยาบาล
  • นักพัฒนาตำรับอาหาร/เมนูอาหาร สำหรับโรงแรม โรงเรียน สถานที่บำบัด สถานดูแลผู้สูงอายุ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
(Bachelor of Science (Food  Technology and Innovation)
   
 รายละเอียดคลิก     

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี                                             
       คุณสมบัติผู้สมัคร

          – สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ทุกแผนการเรียน
          – สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาคหกรรม และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอน) ปริญญาตรี                                             
       คุณสมบัติผู้สมัคร

-สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

อาชีพเป้าหมายหลังสำเร็จการศึกษา

  • นักเทคโนโลยีอาหารในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารทั้งภาครัฐและเอกชน โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับผู้ควบคุมการผลิตผู้ควบคุมคุณภาพ นักประกันคุณภาพ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
  • ผู้สอนในสถานศึกษา
  • นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร/ประมง
  • นักโภชนาการของโรงพยาบาล/เทศบาล/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร/สารเคมี/เครื่องจักรแปรรูปอาหาร