บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ

วันพุธที่ 13 มี.ค. 2567 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.ปรีชา มุณีศรี พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายใจ แก้วอ่อน เดินทางเข้านิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ อำเภอช้างกลาง โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช และ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกงานของนักศึกษา พร้อมทั้งพบป่ะพูดคุยกับบุคลากรที่ดูแลนักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการฝึกทักษะของนักศึกษาในแต่ละด้าน และนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ทั้งนี้ การเข้านิเทศนักศึกษาในครั้งนี้ ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษา ให้นักศึกษามีกำลังใจ และมีความมุ่งมั่นในการฝึกทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ที่เรียน