คณาจารย์พร้อมนักศึกษาหลักสูตรการจัดการอาหารและบริการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าศึกษาดูงาน ณ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ธณิกานต์ ธรสินธุ์ และ ดร.สุธาสินี ทองนอก อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการอาหารและบริการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร นำนักศึกษาหลักสูตรการจัดการอาหารและบริการ เข้าศึกษาดูงานที่กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในรายวิชาที่ศึกษานอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน และได้รับความรู้ด้านโภชนาการและโภชนบำบัดในโรงพยาบาล รวมทั้งคณาจารย์ได้เก็บข้อมูลเพื่อการต่อยอดงานวิจัย โดยมีนายเชษฐา แก้ววิรัช และนางสาวยุวดี บุญผล นักโภชนาการ จากกลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลพุนพิน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าศึกษาดูงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้