คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566 และรายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจด้านต่าง ๆ ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คุณวัชรินทร์ ไชยานุพงศ์ และ คุณภชภณ ชนะปราชญ์ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลการเรียน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณะฯ ในด้านต่าง ๆ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย