คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2567 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาและเตรียมต้อนรับนักศึกษาใหม่

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ. ว่าที่ ร.ต. ปรีชา มุณีศรี คณบดี ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน อาจารย์ศรีอุบล ทองประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2567 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาและเตรียมต้อนรับนักศึกษาใหม่ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานในประเด็นต่าง ๆ ให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในคณะฯ ได้รับทราบ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม AG 21 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร