คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของนักวิจัย

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการวิจัย ประกอบด้วย ผศ.ว่าที่ ร.ต. ปรีชา มุณีศรี ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน ผศ.ดร.สายใจ แก้วอ่อน และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร.พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า การประชุมในครั้งนี้ มีโครงการวิจัยที่นำเสนอรายงานความก้าวหน้าจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ โครงการการพัฒนาถ่านกรดอะมิโนมูลค่าสูงจากของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมอาหารทะเลภาคใต้ หัวหน้าโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา และโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลดโซเดียมและเสริมโปรตีนจากแป้งข้าวกล้องเม็ดฝ้าย 62 หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น เป็นผู้นำเสนอรายงานความก้าวหน้า พร้อมกันนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานวิจัยในแต่ละเรื่อง กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และ ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom