คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมจัดการความรู้สู่หนทางแห่งความสำเร็จ KM : Knowledge Management ประจำปี 2567

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.ว่าที่ ร.ต. ปรีชา มุณีศรี คณบดี ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดกิจกรรมจัดการความรู้สู่หนทางแห่งความสำเร็จ KM : Knowledge Management ประจำปี 2567 โดยมีบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น COP 1 : องค์ความรู้ของผู้ก่อนเกษียณ โดยวิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่ ผศ.ณรงค์ชัย ชูพูล อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร ได้มอบแนวคิดในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ และกิจกรรมในภาคบ่าย เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ COP 2 : การขอยื่นรับรองและการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมของนักศึกษา โดยวิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่ คุณวิจิตรา ช่วยแก้ว ตัวแทนจากสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ได้แนะนำกระบวนการขั้นตอนการขอรับรองนวัตกรรมของนักศึกษา รวมทั้งการนำผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ กิจกรรมดังกล่าวทำให้บุคลากรได้ทราบและเข้าใจกระบวนการทำงานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการขอรับรองผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting