คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดประชุมบุคลากรเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ว่าที่ ร.ต. ปรีชา มุณีศรี คณบดี ผศ.สุภาษิต ชูกลิ่น รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมประชุมบุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานทางด้านฝ่ายบริหารและวางแผน ฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และงานหลักสูตร เพื่อรับฟังแนวคิด ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะผู้บริหาร บุคลากร รวมทั้งทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่มีความสอดคล้องกับศักยภาพและสภาพแวดล้อมของคณะอุตสาหกรรมเกษตรในปัจจุบัน และร่วมกันกำหนดกลยุทธ์แนวทางการดำเนินงานของคณะฯ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) อีกทั้ง เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนของคณะฯ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รศ. จารุยา ขอพลอยกลาง คณะกรรมการประจำคณะฯ ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมในวันดังกล่าว เพื่อให้ข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ เพื่อให้คณะฯ นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาหน่วยงานต่อไป โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม IT31 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย