ทีมอาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมโครงการการเสริมศักยภาพบุคลากรให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส พัทลุง

          ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2567 ทีมอาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.ว่าที่ ร.ต.ปรีชา มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ผศ.ดร.สายใจ แก้วอ่อน อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ “การเสริมศักยภาพบุคลากรให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะด้านทรัพย์สินทางปัญญา” ภายใต้โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมสู่การยกระดับศักยภาพธุรกิจรูปแบบใหม่ (P25) ที่จัดโดยสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะด้านทรัพย์สินทางปัญญาและผลงานวิจัย รวมถึงการสร้างนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้าสู่กระบวนการทรัพย์สินทางปัญญาและผลงานวิจัย กิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงแรม ดุสิตปริ๊นเซส พัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง