ทีมวิทยากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ ธ.ก.ส. สาขาถ้ำพรรณรา ดำเนินโครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระแก่เกษตรกรตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้หลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”

ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 ทีมวิทยากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร ผศ.ดร.ธณิกานต์ ธรสินธุ์ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอาหารและบริการ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “การพัฒนากาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟ” ภายใต้การดำเนินการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้ หลักสูตรฟื้นฟูพัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริม เพิ่มอาชีพใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมได้แก่ กลุ่มเกษตรกรจากอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งการอบรมเกษตรกรในครั้งนี้ ทีมวิทยากรได้สาธิตการทำผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกาแฟ ได้แก่ ขนมเบื้องหลากไส้ ขนมปังสังขยาผสมกาแฟ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการต่อยอดเพิ่มมูลค่ากาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าแห่งเทือกเขาบรรทัด โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถทำได้ง่าย ๆ ในครัวเรือน และสามารถสร้างอาชีพใหม่ได้โดยใช้ทุนน้อย เป็นอีกหนึ่งช่องทางทำกินให้กับเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม IT 41 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ศรีวิชัย

นอกจากนี้ ทางคณะฯ ยังได้รับความไว้วางใจให้ดูแลเรื่องการจัดบริการอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะความรู้ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับบุคลากรและนักศึกษาศาสตร์การเรียนการสอนทางด้านการจัดการอาหารและบริการ ธุรกิจอาหาร การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดเลี้ยง และอื่น ๆ อีกมากมาย