ขอแสงความยินดี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสงความยินดีกับ อาจารย์ศรีอุบลทองประดิษฐ์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพม.)