นักวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมงานนิทรรศการนำเสนอปิดโครงการ”การขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology)” ภายใต้กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2566

ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2567 นักวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ราย ผศ.ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอาหารและบริการ และ อาจารย์ศรีอุบล ทองประดิษฐ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร พร้อมด้วย นางสาวศุภวรรณ ชูมณี นวัตกรชุมชน วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพทุ่งใหญ่ ตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) และงานนิทรรศการนำเสนอปิดโครงการ “การขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology)” ภายใต้กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2566

ผศ.ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร และ อาจารย์ศรีอุบล ทองประดิษฐ์ เป็นหนึ่งในบุคลากร มทร.ศรีวิชัย ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) โดย ผศ.ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยการจัดการผลผลิตและผลิตภัณฑ์กาแฟโรบัสต้าด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชุมชนในเขตพื้นที่เทือกเขาบรรทัด จังหวัดตรัง และ อาจารย์ศรีอุบล ทองประดิษฐ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยการขยายผลเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดโกโก้แห้งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อไม่นานมานี้ และได้เข้าร่วมรายงานข้อมูลและนำเสนอผลงานภายในงานดังกล่าว โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้อง Vibhavadee Ballroom C โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร