บุคลากร มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมถ่ายทอดความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงและเครื่องดื่มไซเดอร์เวนิก้า ณ อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนชุมชนดีเด่น ประจำปี 2567 ประเภทตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เครือข่าย และประชาชน ณ หมู่ที่ 10 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ ผศ.ดร.สายใจ แก้วอ่อน อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ในฐานะเครือข่ายที่ร่วมทำงานกับหน่วยงานราชการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชาชน ในอำเภอนาบอน เข้าร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกง และเครื่องดื่มไซเดอร์เวนิก้าด้วย