ทีมนักวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมต้อนรับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหินตก ในการติดตามผลการทดลองการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มวัตถุดิบท้องถิ่น “มันแกว”

      วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ทีมนักวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ว่าที่ ร.ต. ปรีชา มุณีศรี คณบดี ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมต้อนรับคุณธีระชาติ สวัสดีนฤมล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะที่เดินทางมาติดตามผลการทดลองการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบท้องถิ่น “มันแกว” เป็นไวน์มันแกว และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยมันแกวเป็นพืชที่นิยมปลูกกันมากในพื้นที่อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทางเทศบาลตำบลหินตกจึงมีแนวคิดร่วมกับทีมนักวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในการค้นคว้าทดลองนำมันแกวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นอกจากที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด  โดยทางคณะฯ ได้นำวัตถุดิบท้องถิ่นมันแกวมาทำการทดลองแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไวน์มันแกว โดยผลการทดลองพบว่า สามารถทำได้แต่รสชาติยังไม่เที่ยบเท่ากับไวน์ผลไม้ชนิดอื่น ต้องมีการพัฒนาต่อโดยการใช้ผลไม้ในท้องถิ่นเป็นส่วนผสม และผลิตภัณฑ์อีก 1 ชนิดที่คณะฯ ได้ทำการทดลองควบคู่ ได้แก่ กราโนล่า (Granola) โดยการนำมันแกวมาหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ และผ่านกระบวนการอบแห้งโดยใช้เครื่องอบอาหารแห้ง (Tray dry) ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความกรอบ มีรสชาติหวานแบบธรรมชาติ สามารถต่อยอดผลิตเป็นอาหารเพื่อสุขภาพได้ในลำดับต่อไป