ขอแสดงความยินดีกับ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกมลชนก คงทอง และ นางสาวณัฐวดี นวลศรี นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการอาหารและบริการ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง ANDAMAN HOTELIER CREATIVITY WITH STYLE