• ภาษาไทย
    • English

เอกสารการเผยแพร่การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าที่ใช้แล้ว เปลือกมังคุด และเปลือกทุเรียน

          จากการศึกษาคุณสมบัติการเป็นเชื้อเพลิงของก้อนเชื้อเห็ดใช้แล้ว ร่วมกับเปลือกทุเรียนและเปลือกมังคุด เนื่องด้วยองค์ประกอบของก้อนเชื้อเห็ดใช้แล้วมีปริมาณเถ้าสูง ดังนั้นเมื่อทำการเผาถ่าน ถ่านที่ได้จึงมีเถ้าสูงเช่นกัน ดังนั้นเมื่อนำมาผสมกับถ่านจากเปลือกทุเรียน และเปลือกมังคุด พบว่า สามารถผสมระหว่างถ่านก้อนเชื้อเห็ดใช้แล้ว 40 เปอร์เซ็นต์ กับถ่านจากเปลือกมังคุด 60 เปอร์เซ็นต์ และ ถ่านก้อนเชื้อเห็ดใช้แล้ว 20 เปอร์เซ็นต์ สามารถผสมกับถ่านจากเปลือกทุเรียน 80 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาณเถ้า และค่าอื่นๆ ที่ได้ทำการทดสอบแล้ว ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

          จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า การผลิตถ่านก้อนเห็ด 20% เปลือกทุเรียน 80% มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สูงที่สุด เนื่องจากเปลือกทุเรียนไม่มีมูลค่า และมีปริมาณความร้อนสูง ซึ่งมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 2.77 ปี อย่างไรก็ตามการเพิ่มปริมาณก้อนเชื้อเห็ดจะทำให้มูลค่าของถ่านลดลง เนื่องจากปริมาณความร้อนของถ่านจากก้อนเชื้อเห็ดใช้แล้วมีค่าต่ำ และส่งผลให้ระยะเวลาคืนทุนเพิ่มขึ้น

รูปภาพเกี่ยวกับบทความ: 
Thai