• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาใหม่เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมต้านยาเสพติด ณ มัสยิดบ้านไร่มุสลิม

นักศึกษาใหม่เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมต้านยาเสพติด ณ มัสยิดบ้านไร่มุสลิม โดยมีท่านคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มุณีศรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด และ ดร.คมสัน นันทสุนทร เป็นเจ้าของโครงการ