• ภาษาไทย
    • English

รองชนะเลิศอันดับ 2 การนำเสนอผลปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นางสาวบังอร รุ่งเรื่อง นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการนำเสนอผลปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์