• ภาษาไทย
    • English

100 อย่างงานวิจัย ศรีวิชัย : การพัฒนาแก่นของ PVD โดยใช้ซังข้าวโพด

 

งานวิจัย "การพัฒนาแก่นของ PVD โดยใช้ซังข้าวโพด" ของ ผศ.ดร.น้อมจิตต์  แก้วไทย อันเดร