• ภาษาไทย
    • English

การนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3

คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นำโดยผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล ผศ.ดร.รุ่งทิพย์ จูฑะมงคล อาจารย์วีระพงศ์ เชียรสงค์และดร.สุภาษิต ชูกลิ่น ได้นำนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยนางสาวจิรัสยา บุญมากและนายการุณ เระเบ็ญหมุด ได้นำเสนอภาคบรรยาย เรื่อง การผลิตฟิล์มต้านออกซิเดชันจากแป้งมันสะปะหลังที่เติมสารสกัดจากใบมะม่งหิมพานต์  ซึ่งได้รับรางวัลประเภทดี