• ภาษาไทย
    • English

รางวัลชนะเลิศการนำเสนอบทความบรรยาย ภาคภาษาไทย

รางวัลชนะเลิศการนำเสนอบทความบรรยาย ภาคภาษาไทย "The 1st Best Thai Oral Presentation Award" ในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1, โรงแรม แกรนด์ฮิลล์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครสวรรค์, 10 สิงหาคม 2559

           การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยาย ภาษาไทย เรื่อง “สภาวะที่ 
เหมาะสมของการหมักเอทานอลจากแป้งเหลือทิ้งโรงงานผลิตขนมจีนที่ผ่านการย่อยด้วยกรดซัลฟิวริก”  
ในการประชุมนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ ๑  
“ท้องถิ่นภิวัตน์” ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในศตวรรษที่ ๒๑ ณ โรงแรม แก 
รนด์ฮิลล์รีสอร์ทแอนด์สปา จ.นครสวรรค์ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559