• ภาษาไทย
    • English

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ชูพูล อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์

รางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Award : Researcher )

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ชัย  ชูพูล อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Award : Researcher  ) เรื่อง สูตรปุ๋ยอินทรีย์มูลสุกรที่เหมาะสมต่อการเจริญของต้นกล้าปาล์ม( Appropriate  Formulation  of  Swine  Manure  Based  Organic Fertilizer as  Plant Macronutrients  and  Its Effect on Young Oil Palm Growth.)        ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ภายใต้หัวข้อการเกษตรแบบยั่งยืนและเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ( Sustainable Agriculture and Bioeconomy )  ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติแห่งชาติ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ  ในระหว่างวันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์  –  ๒  มีนาคม ๒๕๖๐  จำนวนเงินรางวัลที่ได้รับ  10,000  บาท 

            สำหรับทีมผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วย อาจารย์วีรพงค์  เชียรสงค์  และ ดร.ยุงยุทธ เทพรัตน์  มีจำนวนผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์เข้าร่วมนำเสนอ 80  เรื่อง  ผลที่ได้รับจากการการนำเสนอผลงานในครั้งนี้นอกจากเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานวิจัยจากนักวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ   การสร้างเครือข่ายนักวิจัยในการทำวิจัยที่ตอบสนองต่อสังคมและฐานเศรษฐกิจฐานชีวภาพต่อไป