• ภาษาไทย
    • English

ผศ.ชไมพร เพ็งมาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนให้ได้มาตรฐานสากล ณ กลุ่มกล้วยกรอบทองชุมชนศาลาสามหลัง

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ผศ.ชไมพร เพ็งมาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนให้ได้มาตรฐานสากล ณ กลุ่มกล้วยกรอบทองชุมชนศาลาสามหลัง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทางกลุ่มเกษตรกรนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นช่องทางก่อให้เกิดรายได้ ตลอดยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชุมชนศาลาสามหลังอีกด้วย