• ภาษาไทย
    • English

ดร.อภิญญา วณิชพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายดีเด่น (Best Oral Presenter)

ดร.อภิญญา วณิชพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายดีเด่น (Best Oral Presenter) การนำเสนองานวิจัยภาคบรรยายในหัวข้อ “กิจกรรมการยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อแบคทีเรียก่อให้เกิดโรคเต้านมอักเสบในโคนม Staphylococcus aureus และ Streptococcus agalactiae ของสารสกัดชนิดต่างๆ” ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” (4th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference (RUNIRAC IV)) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา