• ภาษาไทย
    • English

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์ผักแผ่นและผลิตผลพลอยได้ (น้ำผักพร้อมบริโภค)

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์ผักแผ่นและผลิตผลพลอยได้ (น้ำผักพร้อมบริโภค)

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2560 ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมด้วยนายอรรถพล พรหมทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ได้เป็นวิทยากรบรรยายการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์ผักแผ่นและผลิตผลพลอยได้ (น้ำผักพร้อมบริโภค) ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาแปรรูปผักแผ่น โดยผศ.ชไมพร เพ็งมากเป็นผู้เสนอโครงการและได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ วิสาหกิจชุมชนบารอกัตฟาร์ม ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช