• ภาษาไทย
    • English

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ลงพื้นที่เพื่อสร้างความร่วมมือกับทาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองดี

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ นำโดย ผศ. ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา มุณีศรี คณบดีอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่เพื่อสร้างความร่วมมือกับทาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองดี หมู่ที่๑ ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อแปรรูปจิ้งหรีดมาเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น จิ้งหรีด    ทอดกรอบ น้ำพริกจิ้งหรีดและไส้กรอกจิ้งหรีด เป็นต้น ตลอดจนเป็นสร้างรายได้ให้กับกลุ่มและชุมชนเพิ่มขึ้น