• ภาษาไทย
    • English

โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดความชื้นในผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า

 เมื่อในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 นำโดยผศ.ชไมพร เพ็งมาก หัวหน้างานโครงการบริการ พร้อมด้วย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จัดดำเนินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดความชื้นในผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน อำเภอถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์คลองเสสามารถผลิตปลาดุกร้าเพื่อจำหน่ายและมีรายได้เพิ่มขึ้น ภายในโครงการได้จัดให้มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตปลาดุกร้า การทำให้ปลาดุกร้ามีความชื้นน้อยที่สุด และสามารถผลิตปลาดุกร้าที่มีความชื้นตามมาตรฐานได้