• ภาษาไทย
    • English

โครงการการอบรมเพื่อพัฒนาการทำขนมดอกจอกและขนมทองม้วน

เมื่อในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 นำโดยคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร  ผศ.ว่าที่ ร.ต.ปรีชา  มุณีศรี พร้อมด้วย คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ จัดดำเนินโครงการการอบรมเพื่อพัฒนาการทำขนมดอกจอกและขนมทองม้วน อำเภอถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้กลุ่มสตรีบ้านแพรกกลาง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว   สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน ภายในโครงการได้จัดให้มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำขนมทองม้วน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมดอกจอกให้มีสีสันต่างๆเพื่อเพิ่มความน่ารับประทานยิ่งขึ้น