• ภาษาไทย
    • English

คณาจารย์ อก.เป็นวิทยากรอบรมเกษตร ธกส.

เมื่อวันที่ 7,10 และ 14 พฤศจิกายน 2560 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ (ธกส) จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดโครงการพัฒนาชุมชนเกษตรลูกค้าใหม่และทายาทเกษตร ปีบัญชี 2560 ณ ศูนย์ศึกษาพํมนาชุมชนนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.ดวงเดือน สงฤทธิ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีการยืดอายุเก็บรักษาอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารด้วยบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้มีอาจารย์เย็นจิต นาดพุ่ม และอาจารย์เจษฎา  ร่มเย็น คณะเทคโนโลยีการจัดการเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการวิเคราะห์ตลาดและตลาดอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน เป็นผู้ประสานงานระหว่าง ธกส. และวิทยากรบรรยายและ ผศ.ว่าที่ ร.ต.ปรีชา มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมฟังการบรรยายครั้งนี้ด้วย