• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาสาขาเทคโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัลในงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ พ.ศ. 2561 ในระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม พ.ศ. 2561

นักศึกษาสาขาเทคโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับรางวัลในงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ พ.ศ. 2561
ในระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ ได้จัดงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ พ.ศ. 2561 โดยมีการประกวดผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาเขตภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ ซึ่งการประกวดแข่งขันในครั้งนี้ น.ส. ปาริฉัตร นิลอุปถัมภ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพได้ส่งผลิตภัณฑ์ เจลล้างมืออนามัย โดยมี ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ผลการประกวดแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นอกจากนี้มี น.ส.พูซีฮะล์ ลือแบเต๊ะ  น.ส. นูรฮาซามีย์ มะดีเยาะ น.ส. สุรนุช หิรัญธานี และ น.ส.อิศรา อัศปอนพันธุ์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปีที่ 4 ได้ส่งผลงานเทคนิคการผลิตแคปซูลโปรไปโอติกขนาดเล็กสำหรับประยุกต์ใช้เป็นอาหารเลี้ยงกุ้ง โดยมีผศ.ณรงค์ชัย ชูพูลเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผลการประกวดแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญเงิน