• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และยืดอายุการเก็บรักษาขนมดอกจอก

เมื่อวันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 นำโดย ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมด้วยนายอรรถพล พรหมทอง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ และนางสาวเดือนพตรา จันทร์สุด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และยืดอายุการเก็บรักษาขนมดอกจอก ณ กลุ่มสตรีบ้านแพรกกลาง อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้ผู้ผลิตขนมดอกจอกทราบถึงเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหารในการยืดอายุการเก็บรักษาขนมดอกจอก รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงบรรจุภัณฑ์และฉลากขนมดอกจอกให้เหมาะสมและน่าสนใจ