• ภาษาไทย
    • English

อบรมแนวทางการพัฒนาและหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการขอ Primary GMP

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 หน่วยงานบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่ให้ความรู้ภายใต้โครงการการอบรมแนวทางการพัฒนาและหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการขอ primary GMP ของชุมชนกะปาง ประจำปีงบประมาณ 2561 แก่สมาชิกกลุ่มชุมชนบ้านกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ นายศุภชัย เทพรักษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง และ อาจารย์สุวิจักขณ์ ห่านวิจิตร หัวหน้างานบริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารเพื่อการปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ GMP และผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับปรุงปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ GMP