• ภาษาไทย
    • English

อบรมให้ความแก่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งสง

เมื่อวันที่พุธที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาทางศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งสง ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งประกอบด้วย     ผศ.ชไมพร เพ็งมาก ให้ความรู้เกี่ยวการแปรรูปข้าวเกรียบจากผลผลิตทางเกษตร ผศ.ดร. น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร ให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปขนมปังจากผลผลิตทางการเกษตร ดร.อภิญญา วณิชพันธุ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปแยมจากผลผลิตทางการเกษตร และ ผศ.ละอองวรรณ ศรีจันทร์ ให้ความรู้เกี่ยกับการแปรรูปผลผลิตจากปลาดุก