• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนาอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชนแปรรูปจากขนาบนากแบบยั่งยืน

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชนแปรรูปจากขนาบนากแบบยั่งยืน กิจกรรมที่ 9 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำตาลจาก ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและนายอรรถพล พรหมทอง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหารและการออกแบบฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์…ต้นจาก (น้ำตาลผง น้ำตาลก้อน น้ำผึ้งจาก น้ำตาลพร้อมดื่มและน้ำส้มจาก) นอกจากนี้ยังมีนางสาวเดือนพัตรา จันทร์สุด เจ้าหน้าที่บริการวิชาการร่วมดำเนินโครงการอีกด้วย