• ภาษาไทย
    • English

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2561

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 30 มิถุนายน  2561 นักศึกษาใหม่คณะอุตสาหกรรมเกษตรประจำปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม ณ วัดควนคลัง และ มัสยิดอันซอรุสซุนนะฮ์ สำหรับนักศึกษามุสลิม ตำบลทุ่งใหญ่   อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาใหม่มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถนำข้อคิดและข้อปฏิบัติที่ได้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ นอกจากนั้นนักศึกษาใหม่ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การประกอบศาสนพิธีทางศาสนา การเจริญสติ อีกด้วย