• ภาษาไทย
    • English

กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (yong smart farmer) เขตภาคใต้ตอนบน 7 จังหวัด จำนวน 40 คน ได้จัดสัญจรและประสงค์ขอเข้าศึกษาเรียนรู้ ขบวนการผลิตผลไม้แปรรูป

วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 11.00 น. กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (yong smart farmer) เขตภาคใต้ตอนบน 7 จังหวัด จำนวน 40 คน ได้จัดสัญจรและประสงค์ขอเข้าศึกษาเรียนรู้ ขบวนการผลิตผลไม้แปรรูป,ขั้นตอนการผลิตขนมเสริมโปรตีนจากข้าวพื้นเมืองผสมจิ้งรีด และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์กายภาพเคมีชีวะ เพื่อต่อยอดแนวคิด นำนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับนำเทคนิคที่ได้รับการเรียนรู้ในครั้งนี้ สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ของตนเองที่มีอยู่ เพื่อสร้างเสริมคุณภาพตัวสินค้า ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พื้นที่ทุ่งใหญ่)