• ภาษาไทย
    • English

คณะอุตสาหกรรมเกษตร​ เข้าร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา​ ณ​ วัดใหม่และวัดประสานมิตร​ อำเภอทุ่งใหญ่​ จังหวัดนครศรีธรรมราช​

เมื่อวันที่​ 10​ กรกฎาคม​ 2562​ คณะอุตสาหกรรมเกษตร​ เข้าร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา​ ณ​ วัดใหม่และวัดประสานมิตร​ อำเภอทุ่งใหญ่​ จังหวัดนครศรีธรรมราช​ ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีสำคัญทางศาสนาที่มีความเจริญในพุทธศาสนา​ วัฒนธรรมและประเพณีมาเป็นเวลายาวนาน​ เป็นการแสดงออกถึงการยึดมั่นสืบสานงานบุญทางพุทธศาสนาการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบันแสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชน​ งานแห่เทียนพรรษาเป็นงานที่ทำให้ประชาชนในชุมชนได้มีโอกาสได้ร่วมส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนา และร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป