• ภาษาไทย
    • English

เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์และแบบบรรยาย

คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์และแบบบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการใหม่ ๆ สร้างเครือข่ายทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัย