• ภาษาไทย
    • English

งานบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 งานบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดย อาจารย์สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร ร่วมด้วย ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน, ผศ. ดวงเดือน สงฤทธิ์ และผศ. พูลทรัพย์ อินทร์สังข์ จัดโครงการพัฒนาอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชนแปรรูปจากขนาบนากแบบยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 5 การติดตาม ประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ และสรุปผล ณ กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปน้ำตาลจากตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช