• ภาษาไทย
    • English

ผศ.ดร. อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย

วันที่ 10 กันยายน 2562 ผศ.ดร. อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน Ms. Agnesia Frisca Damayanti และ Mr. Kornelius Sembiring จาก University of Bengkulu ประเทศอินโดนิเซีย นักศึกษารับฟังการบรรยายเรื่องการใช้โพรไบโอติกในอาหารสัตว์ของวัว โดย ผศ. ณรงค์ชัย ชูพูล และ ผศ.ดร.น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร และเรียนรู้การใช้เครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัสและเครื่องวัดสี ภายใต้การแนะนำของ ผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล และ คุณธีระพงค์ หมวดศรี ตอนบ่ายนักศึกษาฝึกปฏิบัติการทำแฮมเบอร์เกอร์จากเนื้อวัว ร่วมกับนักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ โดย ดร.สุธาสินี ทองนอก เป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติ หลังจากนั้นฟังการบรรยายเรื่องการใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อผลิตปุ๋ยหมัก โดย อาจารย์ ศรีอุบล ทองประดิษฐ์ นอกจากนักศึกษาแลกเปลี่ยนจะได้รับความรู้จากวิทยากรอย่างเต็มที่ในวันนี้ ยังได้อิ่มอร่อยไปกับแฮมเบอร์เกอร์เนื้อวัวรสชาติเยี่ยมอีกด้วย