• ภาษาไทย
    • English

โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ ต.ละอาย อ.ฉวาง นครศรีธรรมราช เข้าฝึกปฏิบัติการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 นักเรียนจากโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ ต.ละอาย อ.ฉวาง นครศรีธรรมราช เข้าฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย โดยนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการทำแห้งผักและผลไม้ เช่น สับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง และการทำแยม โดย ผศ.ดร.รุ่งทิพย์ จูฑะมงคล และ อาจารย์สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร​ ในตอนบ่ายเรียนรู้วิธีการกลั่นแอลกอฮอล์จากไวน์และการประยุกต์ใช้เอทานอลเพื่อทำเจลล้างมือ โดย อาจารย์ ศรีอุบล ทองประดิษฐ์ ต่อด้วยปฏิบัติการจุลินทรีย์ที่มีกิจกรรมให้นักเรียนดูเชื้อจุลินทรีย์ผ่านกล้องจุลทรรศน์ เรียนรู้จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม จากเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น โทรศัพท์ นาฬิกา แหวน บนอาหารเลี้ยงเชื้อ และต่อด้วยปฏิบัติการทำข้าวแดง/อังคัก โดย ดร.สายใจ แก้วอ่อน เป็นวิทยากรในการฝึกปฏิบัติ