• ภาษาไทย
    • English

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดย คณะที่ปรึกษา ผศ.ดร. น้อมจิตต์ แก้วไทน อันเดร และ อาจารย์สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร คณาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ลงพื้นที่ ณ กลุ่มเครื่องแกงร่วมใจ ชุมชนบ้านน้ำรอบ ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ เพื่อเข้าร่วมการรับการตรวจสถานที่ผลิตเครื่องแกงจากทีมเจ้าหน้าสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา เพื่อประกอบการขออนุญาตหมายเลขสารบบอาหาร (อย) และมาตรฐานสถานที่ผลิตอาหารที่ถูกสุขลักษณะอนามัยเบื้องต้น (GMP)