• ภาษาไทย
    • English

เยี่ยมชมกระบวนการผลิต ณ สหกรณ์โคนมพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562​ ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.ดร.อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีและคณาจารย์ ได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะผู้บริหารสหกรณ์โคนมพัทลุง เพื่อหาแนวทางการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการงานวิจัยร่วมกันในทุกภาคส่วน พร้อมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ณ สหกรณ์โคนมพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง