• ภาษาไทย
    • English

ลงพื้นที่กลุ่มเครื่องแกงวิสาหกิจชุมชนบ้านนาแยะใต้ และกลุ่มเครื่องแกงวิสาหกิจชุมชน

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ราย ดร.สายใจ แก้วอ่อน หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องแกงนครสู่มาตรฐานเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและการสื่อสารการตลาด ซึ่งสนับสนุนงบประมาณจาก สกสว. ลงพื้นที่กลุ่มเครื่องแกงวิสาหกิจชุมชนบ้านนาแยะใต้ และกลุ่มเครื่องแกงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์คลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสืบค้นอัตลักษณ์ของเครื่องแกงนคร และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น เป็นเครื่องแกงเอกลักษณ์ใต้ต่อไป