• ภาษาไทย
    • English

หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องแกงนครสู่มาตรฐาน

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ราย ดร.สายใจ แก้วอ่อน หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องแกงนครสู่มาตรฐานเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและการสื่อสารการตลาด ซึ่งสนับสนุนงบประมาณจาก สกสว. ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงสามตำบล เพื่อปะนายก อบต. และสมาชิกกลุ่มเครื่องแกงสามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเครื่องแกง และวิจัยเพื่อสืบค้นอัตลักษณ์เครื่องแกงนคร ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยหนึ่งในโครงการวิจัย